GRATIS verzending vanaf 50 euro

Algemene Voorwaarden AkzoNobel Sikkens Center Online - PROFESSIONALS

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (hierna: AkzoNobel SC Online) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28080295 en is gevestigd aan Rijksstraatweg 31 (2171 AJ) Sassenheim. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Artikel 1 – Begrippen

1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door AkzoNobel SC Online waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

2. Koper: De klant die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met AkzoNobel SC Online en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

3. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand via de Website van AkzoNobel SC Online) die strekt tot de verkoop en levering van Producten, waar deze algemene voorwaarden een integraal onderdeel van uitmaken.

4. Producten: De Producten die door AkzoNobel SC Online worden aangeboden, betreffende verf en verfbenodigdheden in de breedste zin van het woord.

5. Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail volstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7. Website: De webshop van AkzoNobel SC Online waarop producten en diensten worden aangeboden die door koper kunnen worden afgenomen, zijn de www.sikkenscenteronline.nl en bijbehorende subpagina’s.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van AkzoNobel SC Online en iedere Overeenkomst (op afstand) tussen AkzoNobel SC Online en een Koper en op elk Product dat door AkzoNobel SC Online wordt aangeboden. AkzoNobel SC Online heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AkzoNobel SC Online aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de Website zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met AkzoNobel SC Online is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door AkzoNobel SC Online gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt, 10 werkdagen, of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Een Aanbod kan door AkzoNobel SC Online gedaan worden via de Website.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen AkzoNobel SC Online niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). AkzoNobel SC Online kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van AkzoNobel SC Online zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht AkzoNobel SC Online niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. De inhoud van de Website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AkzoNobel SC Online kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van AkzoNobel SC Online afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van AkzoNobel SC Online heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard, eventueel langs elektronische weg, door een Overeenkomst te sluiten, zal AkzoNobel SC Online de Overeenkomst met Koper per e-mail bevestigen.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AkzoNobel SC Online passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, zorgt zij voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen voor elektronische betaling.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is AkzoNobel SC Online daaraan niet gebonden.
5. AkzoNobel SC Online is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper (redelijkerwijs) had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

7. AkzoNobel SC Online kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AkzoNobel SC Online op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. AkzoNobel SC Online die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Koper mede.

8. Een Overeenkomst met Koper tot levering van Producten verbindt AkzoNobel SC Online niet tot het accepteren van toekomstige orders. AkzoNobel SC Online is te allen tijde gerechtigd om de relatie te beëindigen. Zulk een beëindiging levert Koper nimmer een recht op schadevergoeding op.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. AkzoNobel SC Online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft AkzoNobel SC Online het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AkzoNobel SC Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AkzoNobel SC Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AkzoNobel SC Online zijn verstrekt, heeft AkzoNobel SC Online het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is AkzoNobel SC Online niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor AkzoNobel SC Online, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. AkzoNobel SC Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat AkzoNobel SC Online is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AkzoNobel SC Online bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
6. Koper heeft niet het recht de levering van Producten te weigeren wegens een afwijking in de hoeveelheid indien die afwijking niet meer dan tien procent (10%) bedraagt van de bestelde of vrijgegeven hoeveelheid Product. Koper betaalt alleen voor de geleverde hoeveelheid Producten. In geval van een klacht betreffende de hoeveelheid van een geleverd Product dient de Koper AkzoNobel SC Online binnen twee (2) werkdagen na de datum van AkzoNobel SC Onlines factuur in kennis te stellen; bij het ontbreken van een dergelijke kennisgeving wordt de Koper geacht afstand te hebben gedaan van het recht om de hoeveelheid geleverde Producten zoals op de factuur aangegeven te betwisten.
7. Koper vrijwaart AkzoNobel SC Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

1. Levering van de Producten geschiedt door AkzoNobel SC Online binnen een werkdag indien Koper de aankoop heeft gedaan voor 20:00 uur. Op zon-, en feestdagen worden geen leveringen verzorgd.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig is ontvangen door AkzoNobel SC Online of er door andere omstandigheden buiten de macht van AkzoNobel SC Online enige vertraging ontstaat, heeft AkzoNobel SC Online recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient AkzoNobel SC Online schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AkzoNobel SC Online gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper voor de duur van 30 dagen. De extra kosten voor transport is ook voor rekening en risico van Koper. Koper ontvangt een schriftelijk bericht waar de Producten afgehaald kunnen worden. De kosten voor opslaan en transport dienen door Koper terstond tegen contante betaling te worden voldaan. Indien de Producten niet na 30 dagen worden afgehaald wordt de Overeenkomst ontbonden, waarbij Koper geen recht heeft op enige vorm van restitutie. Daarnaast ontslaat de ontbinding de Koper niet van het betalen van de kosten voor het opslaan en het transport.
5. Indien de Producten worden bezorgd door AkzoNobel SC Online of een externe vervoerder is AkzoNobel SC Online, gerechtigd bij een aankoop tot 50 euro bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien AkzoNobel SC Online gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan AkzoNobel SC Online ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien AkzoNobel SC Online een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
8. AkzoNobel SC Online is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. AkzoNobel SC Online verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Koper ontvangt een track- en tracenummer om het transport te kunnen volgen.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek en reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper erkent dat hij bekend is met de Producten en dat hij begrijpt welke risico’s en gevaren verbonden zijn aan het behandelen, transporteren, gebruiken, opslaan en verwijderen van de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de risico’s als genoemd in het veiligheidsinformatieblad voor de producten van AkzoNobel SC Online. Koper voldoet aan alle toepasselijke procedures voor veilige behandeling en veilig gebruik, en alle overheidsvereisten aan het Product inzake veiligheid en gezondheid, en neemt alle redelijke en praktische maatregelen om zijn werknemers, tussenpersonen, aannemers, klanten en andere derden te informeren over de eisen inzake juist gebruik en juiste behandeling en over eventuele aan de Producten verbonden risico’s, inclusief het behandelen, transporteren, gebruiken, opslaan en verwijderen.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering via het online retourformulier aan AkzoNobel SC Online te worden gemeld. Koper heeft hiertoe een termijn van 3 werkdagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 10 werkdagen na de ontdekking te worden gemeld via het online retourformulier. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken.
4. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan AkzoNobel SC Online, conform de retour instructies van AkzoNobel SC Online. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
5. Producten waarvan de verpakking is geopend of op kleur gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd door Koper.
6. AkzoNobel SC Online is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 werkdagen duren na ontvangst van de Producten in het magazijn van AkzoNobel SC Online. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan AkzoNobel SC Online te wijten is, zal AkzoNobel SC Online na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op AkzoNobel SC Online.

Artikel 9 – Prijzen

1. De in het Aanbod, op de Website, vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs zoals vermeld op de Website is de geldige prijs. 

2. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten worden op de Website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

 

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaalprovider.

2. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat geen betaling vooraf plaatsvindt, stuurt AkzoNobel SC Online Koper facturen voor alle aan Koper verkochte Producten. Koper zal deze facturen betalen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum in de valuta zoals aangegeven op de factuur aan het adres van AkzoNobel SC Online zoals aangegeven op de factuur. Koper is niet gerechtigd betaling van enig aan AkzoNobel SC Online verschuldigd bedrag in te houden op grond van enige verrekening, tegenvordering, korting of soortgelijke vermindering. AkzoNobel SC Online is gerechtigd zonder dat daartoe een voorafgaande waarschuwing of schriftelijke ingebrekestelling nodig is, een rente in rekening te brengen voor te late betaling van 1,5% per maand over elk bedrag dat niet op de vervaldatum is betaald. AkzoNobel SC Online is gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente krachtens artikel 6:119 a BW indien deze hoger is dan de genoemde rente in de vorige zin. Op verzoek zal Koper AkzoNobel SC Online direct alle kosten vergoeden, inclusief kosten van incassobureaus en advocaten, door AkzoNobel SC Online vergoed of besteed om opeisbare bedragen op Koper ter verhalen.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door AkzoNobel SC Online geleverde zaken, blijven eigendom van AkzoNobel SC Online totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met AkzoNobel SC Online gesloten Overeenkomsten is nagekomen (indien Koper alle gefactureerde en aan AkzoNobel SC Online verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan).
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht AkzoNobel SC Online zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat AkzoNobel SC Online haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan AkzoNobel SC Online of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AkzoNobel SC Online zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. AkzoNobel SC Online heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van AkzoNobel SC Online. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal AkzoNobel SC Online zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, indien mogelijk binnen 7 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan AkzoNobel SC Online worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 – Garanties

1. AkzoNobel SC Online garandeert dat de Producten voldoen aan de door AkzoNobel SC Online uitgegeven specificaties die van kracht waren ten tijde van de vervaardiging of, indien beschikbaar, aan de specificaties die op de Website zijn gepubliceerd (hierna: de “Garantie”). Deze garantie is de enige door AkzoNobel SC Online gegeven garantie. AkzoNobel SC Online geeft geen andere uitdrukkelijke of impliciete mondelinge of schriftelijke garanties met betrekking tot het Product, de toepassing of het gebruik ervan, of anderszins, met inbegrip van impliciete garanties ten aanzien van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmaken, die elk uitdrukkelijk worden verworpen. In aanvulling op en onverminderd het voorgaande, worden alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen (hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet en hetzij wettelijk, hetzij anderszins) ten aanzien van de kwaliteit of beschrijving van het Product voor zover wettelijk toegestaan verworpen en uitgesloten van deze overeenkomst. Koper erkent dat hij niet heeft vertrouwd op mededelingen, toezeggingen of verklaringen van of namens AkzoNobel SC Online die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen. 

2. AkzoNobel SC Online is niet aansprakelijk voor gebreken in Producten die het gevolg zijn van: (i) oorzaken buiten de invloedssfeer van AkzoNobel SC Online, met inbegrip van maar niet beperkt tot milieuverontreiniging, vandalisme of andere opzettelijk toegebrachte schade, brand, overstromingen, stormen, andere ongunstige weersomstandigheden of natuurrampen; (ii) het gebruik van een product dat niet door AkzoNobel SC Online gefabriceerd is; of (iii) het verzuim van de Koper om te voldoen aan een of meer bepalingen in deze Overeenkomst of aan instructies of productdocumentatie die door AkzoNobel SC Online gepubliceerd zijn of door of namens AkzoNobel SC Online aan de Koper verstrekt zijn en betrekking hebben op het Product, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzuim om strikt in overeenstemming met die instructies of productdocumentatie de oppervlakte voor de Producten voor te bereiden en voor te behandelen en de Producten toe te passen; de Garantie sluit bovengenoemde gebreken uitdrukkelijk uit. AkzoNobel SC Online garandeert niet het vakmanschap of gedrag van de Koper of een aannemer of derde die de Producten toepast en AkzoNobel SC Online is niet verantwoordelijk voor schade aan of gebreken of verslechtering van het Product die direct of indirect het gevolg zijn van ondeugdelijk vakmanschap bij een inspectie, toepassing (inclusief oppervlaktevoorbereiding), installatie of onderhoud van het Product door de Koper, een aannemer of een derde die de Producten toepast, of enige andere persoon of rechtspersoon. Reparaties of pogingen tot reparatie door de Koper of zijn tussenpersonen of vertegenwoordigers of derden maken de Garantie nietig, tenzij die reparatie wordt verricht overeenkomstig de schriftelijke instructies van AkzoNobel SC Online.

3. Het enige rechtsmiddel van Koper tegen AkzoNobel SC Online in verband met een storing in, het niet-functioneren van of een gebrek in een of meer Producten is een claim in verband met de Garantie en AkzoNobel SC Online zal in geval van zo’n claim naar eigen keuze en voor eigen rekening de Producten die de Garantie blijken te schenden repareren, vervangen of (indien de Producten niet gerepareerd of vervangen kunnen worden) het aankoopbedrag crediteren. 

Artikel 13 – Opschorting en Ontbinding

1. AkzoNobel SC Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is AkzoNobel SC Online bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met AkzoNobel SC Online gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is AkzoNobel SC Online bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AkzoNobel SC Online op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer AkzoNobel SC Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. AkzoNobel SC Online behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

1. AkzoNobel SC Online is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade in zoverre het verlies of de schade werd veroorzaakt door nalatigheid van Koper om effectieve kwaliteitscontrole uit te voeren of nalatigheid om de Producten op te slaan, te gebruiken of anderszins te hanteren zoals geadviseerd of in overeenstemming met instructies van AkzoNobel SC Online of industrienormen.
2. AkzoNobel SC Online is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website(s) of van gelinkte websites. AkzoNobel SC Online is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
3. AkzoNobel SC Online is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het verzuim van Koper om een effectief kwaliteitsbeheer uit te oefenen of zijn verzuim om de Producten conform het advies of de instructies van AkzoNobel SC Online of de gebruikelijke normen in de bedrijfstak op te slaan, te gebruiken of anderszins te behandelen. AkzoNobel SC Online is niet aansprakelijk, uit hoofde van een overeenkomst of als gevolg van een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, jegens koper, voor winstderving, het verlies van of schade aan zaken, waardevermindering, of verlies van goodwill, of voor indirecte, bijkomende, bijzondere, immateriële of als strafmaatregel opgelegde schade of gevolgschade. 

4. AkzoNobel SC Onlines totale aansprakelijkheid jegens Koper in verband met alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of anderszins verband houdt met de levering van de Producten is in geen geval hoger dan de prijs van de uit hoofde hiervan gekochte Producten of, indien dat lager is, € 200.000. Niets in deze Overeenkomst vormt een beperking of uitsluiting van AkzoNobel SC Online’s aansprakelijkheid voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; (b) fraude of misleiding; of (c) een zaak waarvoor uitsluiting of beperking door AkzoNobel SC Online van haar aansprakelijkheid onwettig zou zijn.

5. Indien AkzoNobel SC Online al dan niet tegen een vergoeding technische of andere informatie, adviezen, suggesties, assistentie, werk, materialen of diensten van welke aard dan ook aan de koper verstrekt (hierna “Diensten”), geeft AkzoNobel SC Online geen uitdrukkelijke of impliciete, mondelinge of schriftelijke garanties met betrekking tot die Diensten, met inbegrip van impliciete garanties ten aanzien van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, die elk uitdrukkelijk worden verworpen; en AkzoNobel SC Online heeft jegens koper geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten. Niets in deze bepaling of elders in deze Overeenkomst verplicht AkzoNobel SC Online tot het verstrekken van diensten.

6. Alle eventuele claims van Koper tegen AkzoNobel SC Online die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst dienen uiterlijk één (1) jaar na de datum waarop die claims ontstaan door Koper te worden gemeld bij AkzoNobel SC Online. Het verzuim van Koper om binnen de in de voorgaande zin genoemde termijn een claim in te dienen overeenkomstig, brengt met zich dat Koper afstand doet van die claim. Het in dit artikel bepaalde blijft van kracht nadat deze Overeenkomst wordt opgezegd, ontbonden of anderszins eindigt.

 

Artikel 15 – Overmacht

Geen van de Partijen is in enig opzicht aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (anders dan het verzuim van de om uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde betalingen te voldoen) indien zij direct of indirect gehinderd of belemmerd worden door oorlog (al dan niet verklaard), een nationale noodsituatie, ontoereikende transportfaciliteiten, storingen van machines of apparatuur, het onvermogen van AkzoNobel SC Online om materialen, leveringen, brandstof of energie voor de productie van Producten te verkrijgen onder voor AkzoNobel SC Online aanvaardbare voorwaarden, brand, overstromingen, stormen of andere natuurrampen, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen, een besluit of bevel van een buitenlandse, nationale of lokale overheid, al dan niet geldig, of een andere oorzaak van vergelijkbare of andere aard die in redelijkheid buiten de invloedssfeer van de getroffen Partij ligt (hierna elk een “Overmachtssituatie”). Stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen waarbij werknemers van een Partij betrokken zijn, worden geacht in redelijkheid buiten de invloedssfeer van de Partij te liggen. Elke hoeveelheid van een Product die door de Overmachtssituatie wordt getroffen, wordt afgetrokken van de totale door AkzoNobel SC Online te leveren en/of door Koper gekochte hoeveelheid. Gedurende een periode van een tekort aan Producten ingevolge een Overmachtssituatie is het AkzoNobel SC Online toegestaan haar beschikbare voorraad Product toe te wijzen aan de leden van de AkzoNobel SC Online Groep (inclusief zijzelf) en hun klanten, kopers, distributeurs en wederverkopers, op elke grondslag die AkzoNobel SC Online redelijk en praktisch acht. Indien een Overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden duurt of naar redelijke verwachting langer dan zes (6) maanden zal duren, is het elk van de Partijen toegestaan deze Overeenkomst zonder verplichtingen schriftelijk aan de andere Partij op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zeven (7) dagen, met dien verstande echter dat een dergelijke opzegging niet van kracht wordt indien de Overmachtssituatie vóór de in de opzegging vermelde datum van beëindiging ophoudt te bestaan.

 

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf (de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf) op het moment waarop de zaken het magazijn van AkzoNobel SC Online verlaten.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van AkzoNobel SC Online berusten uitsluitend bij AkzoNobel SC Online en/of diens licentiegevers en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van AkzoNobel SC Online rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AkzoNobel SC Online. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door AkzoNobel SC Online geleverde zaken, dient AkzoNobel SC Online expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van AkzoNobel SC Online rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Exportbeperkingen

Bij verkoop, export, wederuitvoer, licentie, verzending, omleiding of overdracht anderszins van Producten of enige informatie of technologie met betrekking tot het Product, hetzij direct of indirect, dient Koper te voldoen aan haar verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving betreffende exportbeperkingen, inclusief, zonder hiertoe beperkt te zijn, toepasselijke VN, VS en EU wet- en regelgeving betreffende exportbeperkingen en de wet- en regelgeving van het land waar Koper gevestigd is. Koper erkent dat zij (i) alle noodzakelijke stappen zal nemen om aan de bovengenoemde wet- en regelgeving te voldoen, indien nodig met inbegrip van het verkrijgen van export- en andere vergunningen en (ii) geen acties zal ondernemen die ertoe zouden kunnen leiden dat AkzoNobel SC Online bovengenoemde wetten overtreedt. Koper zal AkzoNobel SC Online vrijwaren voor boetes, verplichtingen, aansprakelijkheden of gelijksoortige uitgaves (gezamenlijk genoemd: “Verliezen”) opgelegd of gedaan als gevolg van schendingen, opleggingen, onderzoeken of handhavingsacties betreffende export controle en economische sancties gerelateerde wetgeving en verordeningen, voor zover zulke Verliezen voortvloeien uit handelingen van Koper.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

1. Op deze Overeenkomst en alle geschillen die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de nakoming van deze Overeenkomst, inclusief geschillen waarbij de moedermaatschappij, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van een Partij bij deze Overeenkomst zijn betrokken, is Nederlands recht van toepassing, waarbij te allen tijde het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten, alsmede elke rechtskeuze die de toepassing van het recht van een andere jurisdictie voorschrijft. 

2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt op de volgende wijze beslecht. Elk van de partijen kan een procedure ter beslechting van het geschil aanvangen door de ander een officiële klacht (“Officiële Klacht”) te sturen, met een in redelijke mate gedetailleerde beschrijving van de aard van de klacht en het standpunt van de Partij. De andere Partij reageert schriftelijk binnen vijftien (15) dagen na de datum van de Officiële Klacht (de “Officiële Reactie”) met een in redelijke mate gedetailleerde beschrijving van haar standpunt betreffende de klacht. Binnen dertig (30) dagen na de datum van de Reactie inzake de Klacht komen seniorvertegenwoordigers van de Partijen te goeder trouw bijeen in een poging het geschil op te lossen. Indien zij niet in staat zijn het geschil binnen zestig (60) dagen na de datum van de Officiële Reactie op te lossen, is het elk van de Partijen toegestaan een procedure aan te spannen bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.

 

Verkoopvoorwaarden AkzoNobel Sikkens Center Online voor CONSUMENTEN

Lees deze algemene voorwaarden (“Contract”) zorgvuldig door voordat u een bestelling bij ons plaatst. Door het plaatsen van een bestelling van Producten op de website www.sikkenscenteronline.nl  (“Website”), verklaart u zich akkoord met de verplichtingen van dit Contract. U kunt dit Contract printen door te klikken op de koppeling die u is toegezonden in de Orderbevestiging.

1. INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. gevestigd aan de Rijksstraatweg 31 (2171 AJ) Sassenheim, in Sassenheim ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28080295 (“Wij”, “Ons”, “Onze”). Wij zijn actief in Nederland met de website www.sikkenscenteronline.nl. Deze website is gericht op professionals, maar consumenten kunnen er ook producten kopen.

2. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in elektronische communicaties van Ons te ontvangen en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, openbaarmakingen en andere communicaties die Wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten alsof het hier schriftelijke communicaties betreft, tenzij bindende toepasselijke wetten specifiek een andere vorm van communicatie vereisen.

3. ONS CONTRACT

3.1. Uw bestelling is een aanbod aan Ons om het product/de producten zoals vermeld in uw bestelling (“Order”) te kopen.

3.2. De term product gebruikt in het enkelvoud of meervoud betekent enige en alle goederen verkocht door Ons aan u en welke vermeld staan op de Website als beschikbaar voor directe verkoop (de “Product(en)”).

3.3. Wanneer u een Order plaatst om een product bij Ons te kopen, zullen Wij u een e-mail sturen waarin de ontvangst van uw Order bevestigd wordt en die de gegevens van uw Bestelling bevat (de “Orderbevestiging”).

3.4. De Orderbevestiging is een bevestiging dat Wij uw Order hebben ontvangen en een bevestiging dat Wij uw aanbod om de bestelde Product(en) te kopen aanvaarden. Wij accepteren uw aanbod alleen wanneer Wij u de Orderbevestiging sturen. Pas dan komt tussen u en Ons een Contract tot stand voor een door u besteld Product.

3.5. U stemt ermee in verkoopfacturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden per e-mail naar u gestuurd. Daartoe moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u registreert bij de bestelprocedure juist is.

4. WIJZIGINGEN

Wij passen dit Contract van tijd tot tijd aan. Elke keer dat u Producten wenst te bestellen, dient u de laatste versie van dit Contract te controleren opdat u er zeker van bent de voorwaarden te begrijpen die van toepassing zijn op de verkoop van Producten op dat moment.

5. PLAATS VAN LEVERING

Wij leveren Producten van onze Website in Nederland, met uitsluiting van elk ander land.

6. PRODUCTEN

6.1. De afbeeldingen van de Producten op de Website zijn alleen voor illustratieve doeleinden.

6.2. We streven ernaar om de kleuren van de Producten zo accuraat mogelijk weer te geven voor zover elektronische media het toelaten. Echter, wij kunnen niet garanderen dat een kleur op beeld exact overeenkomt met de kleuren van de werkelijke Producten, en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de kleuren zoals weergegeven op de Website. Kleuren kunnen afhankelijk van de instellingen en resolutie van uw beeldscherm variëren.

6.3. Wij raden u aan een kleurtester te gebruiken op de werkelijk te verven ondergrond voordat u gaat schilderen. Dat zal u een duidelijker beeld geven van de weergave van de werkelijke kleur, die beïnvloed kan worden door het materiaal en de textuur van het oppervlak, of door stoffering en de vorm, grootte en lichtinval van de kamer. Wij maken u erop attent dat kleurtesters alleen de kleur van het product weergeven, en niet representatief zijn voor de kwaliteit of glans van het uiteindelijk gekochte Product.

6.4. De verpakking van de Producten kan afwijken van de verpakking weergegeven op afbeeldingen op de Website.

6.5. Alle Producten op onze Website zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wij zullen u zo snel mogelijk via e-mail informeren als de bestelde Producten niet beschikbaar zijn en Wij niet in staat zijn om Bestellingen te verwerken. Als u reeds betaald heeft voor het Product, zullen Wij u zonder onnodige vertraging en niet later dan 15 kalenderdagen volgend op de beëindiging van dit Contract de prijs terugbetalen.

6.6. U erkent op de hoogte te zijn van de risico’s van het gebruik van Producten zoals vermeld op de Website en op het etiket van het Product. Voor alle Producten geldt dat deze buiten het bereik van kinderen en dieren dienen te worden gehouden.

7.PRIJZEN

7.1. De prijs van een Product is inclusief btw (indien van toepassing) tegen het dan geldende belastingtarief in Nederland. Echter, indien het btw-tarief verandert tussen de datum van uw Bestelling en de datum van levering, zullen Wij de btw die u betaalt aanpassen, tenzij u reeds in zijn geheel heeft betaald voor de Producten voordat de verandering in btw van kracht wordt.

7.2. Waar van toepassing, worden alle bijkomende vracht-, leverings- of portokosten als aanvulling op de prijs vermeld.

7.3. Prijzen van onze Producten kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen zullen geen effect hebben op een Order die Wij hebben bevestigd met een Orderbevestiging.

8. LEVERINGSVOORWAARDEN

8.1. De leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in uw Order. Door de Order te bevestigen bent u akkoord gegaan met de leveringsvoorwaarden die daarin opgenomen zijn.

8.2. Indien de leveringsvoorwaarden niet opgenomen zijn in de Order, dan zullen Wij de Producten niet later dan 30 kalenderdagen vanaf de datum van de Order leveren.

8.3. Indien Wij nalaten de Producten te leveren op het met u afgesproken tijdstip of binnen de 30 dagen zoals hierboven genoemd, heeft u het recht om Ons te verzoeken te leveren binnen een redelijke extra termijn passend bij de omstandigheden. Indien Wij nalaten de Producten te leveren binnen die extra termijn, heeft u het recht dit Contract te beëindigen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Indien u reeds betaald heeft voor de Producten, zullen Wij u zonder onnodige vertraging en niet later dan 15 kalenderdagen volgend op de beëindiging van dit Contract de prijs terugbetalen.

9.BETALINGEN

9.1. Betalingen worden gedaan in Euro.

9.2. U kunt alleen voor de Producten betalen door gebruik te maken van de betalingsmethoden genoemd op de Website.

9.3. Betaling voor de Producten en alle toepasselijke leveringskosten wordt vooraf gedaan.

10.HERROEPINGSRECHT

10.1. Wanneer u geen consument bent zoals gedefinieerd in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, kunt u niet uw herroepingsrecht uitoefenen zoals vastgelegd in artikel 10 van dit Contract.

10.2. TERMIJN: U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag: (i) waarop u of een derde partij door u aangewezen (anders dan de vervoerder) de gekochte Producten in ontvangst heeft genomen, (ii) waarop u of een derde partij door u aangewezen (anders dan de vervoerder) het laatste Product heeft ontvangen, indien u in eenzelfde Order meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, (iii) waarop u of een derde partij door u aangewezen (anders dan de vervoerder), de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

10.3. Hoe oefent u uw recht uit: U kunt dit recht uitoefenen door Ons in te lichten over uw beslissing om het Contract in zijn geheel of gedeeltelijk te herroepen. Hiertoe kunt u ofwel: 10.3.1. Ons het herroepingsformulier opsturen dat u kunt uitprinten wanneer u klikt op de koppeling in de Orderbevestiging die door Ons is gestuurd naar het door u aan Ons verstrekte e-mailadres, of; 10.3.2. Ons een duidelijke verklaring toesturen waarin uw beslissing uiteengezet wordt om het Contract te herroepen.

10.4. Kosten van het retourneren van Producten: Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, zijn de kosten van het retourneren van Producten per post voor uw rekening overeenkomstig de prijs vastgesteld door de postdienst die u besluit te gebruiken.

10.5. Procedure van het retourneren van Producten: De Producten waarvoor u uw herroepingsrecht uitoefent dienen per post geretourneerd te worden naar het volgende adres: AkzoNobel TEC, Antwoordnummer 17004, 2170 VB Sassenheim. U dient de Producten binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u Ons heeft geïnformeerd over uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen overeenkomstig artikel 10.3 hierboven, te retourneren.

10.6. Controle van de Producten: Wanneer Wij een geretourneerd Product ontvangen, controleren we het (de) Product(en). U kunt aansprakelijk gehouden worden wanneer de waarde van het (de) geretourneerde Product(en) verminderd is als gevolg van het hanteren van het (de) Product(en), behalve wanneer het noodzakelijk was om de aard, hoedanigheid en het functioneren van het (de) Product(en) vast te stellen.

10.7. Terugbetaling van betalingen: Indien u uw herroepingsrecht uitoefent zullen Wij alle van u ontvangen betalingen voor het Product terugbetalen, inclusief indien van toepassing, leveringskosten. Echter, indien u tijdens de bestelprocedure gekozen heeft voor een spoedlevering van het Product, zullen Wij u leveringskosten voor de goedkoopste leveringsmethode die Wij aanbieden vergoeden. Wij zullen dezelfde betalingsmethode gebruiken als u heeft gebruikt voor de initiële transactie tenzij u nadrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere methode. In ieder geval zullen er u geen kosten in rekening worden gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

Een dergelijke terugbetaling zal niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat u Ons heeft geïnformeerd over uw beslissing uw herroepingsrecht uit te oefenen, gedaan worden. Echter, we behouden ons het recht om de terugbetaling achter te houden totdat Wij de Producten terug hebben ontvangen of tot u bewijs heeft geleverd dat u de Producten naar Ons heeft teruggestuurd, wanneer dat eerder is.

11. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor (i) verliezen die niet zijn veroorzaakt door enige wanprestatie aan Onze zijde of (ii) enig zakelijk verlies (met inbegrip van verlies van winst, opbrengst, contracten, verwachte besparingen, data, goodwill of verspilde uitgaven), of (iii) enige indirecte of gevolgschades die niet te voorzien waren door zowel u als Ons toen het Contract werd gesloten.

11.2. Niets in deze voorwaarden limiteert of sluit onze aansprakelijkheid uit voor frauduleuze voorstelling van zaken gemaakt door Ons of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

11.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van Onze verplichtingen uit dit Contract wanneer de vertraging of niet-nakoming voortvloeit uit enige oorzaak die buiten Onze macht ligt, onverminderd uw recht om de Producten binnen een redelijke termijn toegezonden te krijgen. Indien de vertraging optreedt voordat de Producten verstuurd zijn, zullen Wij u de Producten niet in rekening brengen totdat deze verzonden zijn en vóór het moment van verzending kunt u uw order op elk moment annuleren.

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT

12.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van Onze verplichtingen op grond van een Contract dat veroorzaakt wordt door een gebeurtenis buiten Onze macht zoals hieronder gedefinieerd.

12.2. Een “gebeurtenis buiten onze macht“ betekent enige handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke macht, met inbegrip en zonder beperking van stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derde partijen, ongeregeldheden, oproer, invasie, terroristische aanslag of een dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of een dreiging of voorbereiding van oorlog, vuur, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemische of andere natuurlijke ramp, of storing van openbare of privé-telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, zeevaart, luchtvaart en motorrijtuigen of andere openbare of privétransportmiddelen.

12.3. Indien een gebeurtenis plaatsvindt buiten Onze macht die van invloed is op de nakoming van Onze verplichtingen krachtens dit Contract: 12.3.1. Zullen Wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te brengen; en 12.3.2. Onze verplichtingen krachtens dit Contract zullen opgeschort worden en de termijn voor nakoming van Onze verplichtingen zal verlengd worden voor de duur van de gebeurtenis buiten Onze macht. Wanneer de gebeurtenis buiten Onze macht Onze levering van Producten aan u beïnvloedt, zullen Wij een nieuwe leveringsdatum met u afspreken nadat de gebeurtenis buiten Onze macht voorbij is.


13. COMMUNICATIE TUSSEN ONS

Voor eventuele vragen met betrekking tot de verkoop van Producten, met inbegrip van klachten betreffende de levering of de prestaties van een Product, kunt u contact met Ons opnemen op de volgende wijze:

AkzoNobel Decorative Coatings B.V. Afdeling Technische Voorlichting Rijksstraatweg 31,2171 AJ Sassenheim Tel.: 071-3082344 E-mail: Doehetzelf.TV@akzonobel.com[HL4] 

Wanneer u telefonisch contact met Ons opneemt met betrekking tot het Contract, zult u geen extra kosten betalen anders dan de kosten die uw telefoonbedrijf u in rekening brengt.

14. GEGEVENSBESCHERMING
Indien u een account bij Ons opent, zullen Wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw account te beheren en om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw aankopen te verzekeren. U kunt op elk moment toegang verzoeken tot de persoonlijke gegevens die Wij verwerken over u, en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen door het zenden van een verzoek naar: AkzoNobel Decorative Coatings B.V. Afdeling Customer Support, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim Tel.: 071 - 7119920 Email: onlineverkopen@akzonobel.com. Voor meer informatie over de manier waarop wij uw privégegevens verwerken, verwijzen Wij u naar de privacyverklaring op onze Website.

15. GEGEVENSBEVEILIGING

15.1. Wij doen ons best ervoor te zorgen dat de gegevens van de betalingstransacties (zoals uw creditcard- of debetcardgegevens) zeer goed beveiligd zijn. Om dit te bewerkstelligen, gebruiken Wij een protocol voor beveiligde communicatie op een computernetwerk genaamd https. Https bestaat uit communicatie via een HyperText Transfer Protocol (http) binnen een gecodeerde verbinding. Https biedt verificatie van Onze website en de gekoppelde webserver waarmee u communiceert, dat u beschermt tegen zgn. man-in-the-middle-aanvallen. Bovendien voorziet het in tweerichtingsversleuteling van communicatie tussen u en Onze server, dat u beschermt tegen afluisteren en het knoeien met en/of vervalsen van de inhoud van de communicatie. In de praktijk biedt dit een redelijke garantie dat u communiceert met Onze Website en het zorgt er ook voor dat de inhoud van de communicatie tussen u en Onze Website niet gelezen of vervalst kan worden door een derde partij.

15.2. In aanvulling op en in relatie tot uw betaling maken Wij gebruik van een beveiligde online betalingsdienst genaamd Ayden (https://www.adyen.com/home/technology/integration). Wij gebruiken door hen Beheerde Betalingspagina's wat betekent dat alle betalingspagina's door hen worden beheerd en wij geen gegevens van particuliere banken op onze servers opslaan.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij bezitten het copyright, handelsmerken, ontwerprecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de Producten en u gaat akkoord dat deze rechten niet gebruikt mogen worden op welke manier dan ook zonder onze schriftelijke toestemming.

17. DIVERSEN

17.1. Elk van de artikelen van dit Contract staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een of meer artikelen niet-rechtsgeldig of niet-afdwingbaar zijn, zullen de overige artikelen volledig bindend en rechtsgeldig blijven.

17.2. ALTERNATIEVE GESCHILBESLECHTING EN EUROPEES ONLINE DISPUTE RESOLUTION PLATFORM. U kunt (maar u bent niet verplicht) uw klachten tegen Ons met betrekking tot dit Contract indienen bij het webgebaseerde platform op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze website is specifiek gericht op geschilbemiddeling buiten de rechter om betreffende contractuele verplichtingen die tussen Ons bestaan krachtens dit Contract.

17.3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER. Op dit Contract is Nederlandse recht van toepassing. Ten aanzien van elk geschil voortkomend uit of in verband met dit Contract, over de beslechting waarvan partijen geen overeenstemming bereiken, is exclusief bevoegd de Nederlandse rechter die rechtsmacht heeft over het onderwerp van het geschil.