GRATIS verzending vanaf 50 euro

Algemene Voorwaarden Sikkens Center Online BV

Besloten Vennootschap Sikkens Center Groep B.V. (hierna: SC Online) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83483063 en is gevestigd aan Atoomweg 494 (3542 AB) te Utrecht.


In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:


1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Koper: Het Bedrijf (de klant) die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand via de Website van Verkoper) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van SC Online.
5. Producten: De Producten die door SC Online worden aangeboden zijn verf en verfbenodigdheden in de breedste zin van het woord.
6. Verkoper: De aanbieder van Producten en (toegang tot ) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Koper, hierna: SC Online.
7. Schriftelijk: Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail volstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
8. Website: De webshop van de Verkoper waarop producten en diensten worden aangeboden die door koper kunnen worden afgenomen.
9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van SC Online en iedere Overeenkomst (op afstand) tussen SC Online en een Koper en op elk Product dat door SC Online wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SC Online aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van SC Online zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met SC Online is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

1. Alle door SC Online gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt, 14 dagen, of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Een Aanbod kan door SC Online gedaan worden via de website.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen SC Online niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). SC Online kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van SC Online zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SC Online niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van Verkoper afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van SC Online heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard, eventueel langs elektronische weg, door een Overeenkomst te sluiten, met SC Online, zal SC Online de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, zorgt hij voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen voor elektronische betaling.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is SC Online daaraan niet gebonden.
5. SC Online is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf.
7. De Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Verkoper die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Koper mede.

1. SC Online zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SC Online het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SC Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SC Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SC Online zijn verstrekt, heeft SC Online het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is SC Online niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor SC Online, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. SC Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat SC Online is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SC Online bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.
6. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat Koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Na schriftelijke reclamatie van de koper, en overeenstemming met SC Online, zal een verschil van meer 10% middels een creditnota worden verrekend.
7. Koper vrijwaart SC Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

1. Levering van de Producten geschiedt door SC Online binnen een werkdag indien Koper de aankoop heeft gedaan voor 20:00 uur. Op zon-, en feestdagen worden geen leveringen verzorgd.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig is ontvangen door SC Online of er door andere omstandigheden buiten de macht van SC Online enige vertraging ontstaat, heeft SC Online recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient SC Online schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SC Online gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper voor de duur van 30 dagen. De extra kosten voor transport is ook voor rekening en risico van Koper. Koper ontvangt een schriftelijk bericht waar de producten afgehaald kunnen worden. De kosten voor opslaan en transport dienen door Koper terstond tegen contante betaling te worden voldaan. Indien de producten niet na dagen worden afgehaald wordt de Overeenkomst ontbonden, Koper heeft geen recht is restitutie. Daarnaast ontslaat de ontbinding de Koper niet van het betalen van de kosten voor het opslaan en het transport.
5. Indien de Producten worden bezorgd door SC Online of een externe vervoerder is SC Online, gerechtigd bij een aankoop tot 50 euro bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien SC Online gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan SC Online ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien SC Online een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
8. SC Online is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

1. SC Online verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), exclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Koper ontvangt een track- en tracenummer om het transport te kunnen volgen.
4. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. SC Online erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering via het online retourformulier aan SC Online te worden gemeld. Koper heeft hiertoe een termijn van 3 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking te worden gemeld via het online retourformulier. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken.
4. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan SC Online, conform de retour instructies van SC Online. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
5. Producten waarvan de verpakking is geopend of op kleur gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd door Koper.
6. SC Online is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 werkdagen duren na ontvangst van de producten in het magazijn van Verkoper. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan SC Online te wijten is, zal SC Online na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op SC Online.

1. De in het Aanbod, op de Website, vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
3. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop SC Online geen invloed heeft, kan SC Online deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten worden op de Website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaalprovider.1. Alle door SC Online geleverde zaken, blijven eigendom van SC Online totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met SC Online gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht SC Online zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat SC Online haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan SC Online of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SC Online zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. SC Online heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van SC Online. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal SC Online zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan SC Online worden vergoed door Koper.

1. SC Online staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
2. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door klant.

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies behorende bij de Producten op te volgen.1. SC Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is SC Online bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met SC Online gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is SC Online bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SC Online op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer SC Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. SC Online behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door SC Online leidt tot aansprakelijkheid van SC Online jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door SC Online in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van SC Online is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. SC Online is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
3. SC Online is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. SC Online levert strikte gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. SC Online is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. SC Online is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. SC Online staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SC Online verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van SC Online vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SC Online binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

1. SC Online is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van SC Online, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan SC Online zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van SC Online en (xi) overige situaties die naar het oordeel van SC Online buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. SC Online heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SC Online haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover SC Online ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SC Online gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van SC Online verlaten.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van SC Online berusten uitsluitend bij SC Online en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van SC Online rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SC Online. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door SC Online geleverde zaken, dient SC Online expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van SC Online rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

1. SC Online gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal SC Online de betrokkene hierover informeren.
2. Indien SC Online op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van SC Online en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via klantenservice@sikkenscenteronline.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SC Online de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. SC Online bevestigd de ontvangst van de klacht binnen 24 uur op werkdagen. SC Online zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

1. Op elke Overeenkomst tussen SC Online en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. SC Online heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SC Online en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen of partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen.

Utrecht, 23 september 2022